מגילה דף ד

דף ד עמוד א
* נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס (שאף עליהן גזר המן מיתה).
* פורים שחל להיות בשבת שואלין ודורשין בענינו של יום (למרות שיש גזירה לא לקרוא את המגילה בשבת).
* חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה (=לקרוא פעם שניה) ביום.

דף ד עמוד ב
* בסוגיה מובאים שיטות שונות מתי קוראים מגילה במקומות השונים כאשר פורים חל להיות בע"ש או בשבת.
* כאשר חל פורים בשבת - מקדימים את קריאת המגילה, כי חכמים גזרו שלא יקראו מגילה בשבת בגלל ש:
רבה: גזירה שמא יטלנה בידו וילך אצל בקי ללמוד ויעבירנה 4 אמות ברה"ר.
רב יוסף: מפני שעיניהן של עניים נשואות למקרא מגילה לקבל מתנות אביונים ואי אפשר בשבת.