תענית דף יב

דף יב עמוד א
* תענית שלא השלים להתענות עד סוף היום - לא נחשב לתענית.
* תענית יחיד שלא קיבל עליו את התענית מבעוד יום ביום שלפניה - אינו נחשב לתענית.
* זמן קבלת תענית יחיד - נחלקו האמוראים אם זה בזמן מנחה או דוקא בתפילת מנחה.
* תענית המתחילה בבוקר - עד מתי מותר לאכול ולשתות בלילה שלפניה? עד שיעלה עמוד השחר (אך אם ישן - אינו רשאי מכאן והלאה).

דף יב עמוד ב
* לדעת רב, לוה אדם תעניתו ופורע.
* יפה תענית לחלום כאש לנעורת (ודוקא בו ביום, ואפילו בשבת).
* במשנה מתוארים הדינים של ג' תענית צבור אמצעיות וז' תעניות אחרונות וכן התקופה שלאחר מכן - במידה ולא ירדו גשמים.