תענית דף י

דף י עמוד א
* א''י נבראת תחילה וכל העולם כולו נברא לבסוף.
* א''י משקה אותה הקב''ה בעצמו וכל העולם כולו ע''י שליח, א''י שותה מי גשמים וכל העולם כולו מתמצית (ממה שנשאר), א''י שותה תחילה וכל העולם כולו לבסוף.
* העולם הוא אחד מ60 בגן וגן אחד מ60 לעדן ועדן אחד מ60 לגיהנם.
* הלכה כרבן גמליאל הסובר ששואלין בא"י את הגשמים 15 יום אחר החג.

דף י עמוד ב
* היה מתענה על הצרה ועברה על החולה ונתרפא - אעפ"כ מתענה ומשלים.
* שכח ואכל ושתה בתענית - אל יתראה בפני הצבור ואל ינהיג עידונין בעצמו.
* 2 ת"ח שמהלכים בדרך ואין ביניהן דברי תורה ראויין לישרף - וחיוב זה הוא דוקא בלימוד של חזרה וגירסא, אך מלימוד בעיון יש להימנע.
* לעולם ייצא אדם לדרך רק לאחר שהאיר, ויחזור לפני חשיכה.