תענית דף ח

דף ח עמוד א
* אם ראית תלמיד שלמודו קשה עליו כברזל - (1) בשביל משנתו שאינה סדורה עליו (2) בשביל רבו שאינו מסביר לו פנים.
* 2 ת''ח שיושבין בעיר אחת ואין נוחין זה לזה בהלכה מתקנאין באף ומעלין אותו.
* אין גשמים יורדין אלא בשביל בעלי אמנה.
* כל המצדיק את עצמו מלמטה מצדיקין עליו הדין מלמעלה.
* כל השמח ביסורין שבאין עליו מביא ישועה לעולם.

דף ח עמוד ב
* גשמים בערבי שבתות אינן אלא סימן קללה (כי בני אדם צריכים לחזר בשוק לקנות סעודת שבת).
* גדול יום הגשמים - (1) שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו (2) כיום קבוץ גליות שנאמר (3) שאפילו גייסות פוסקות בו.
* אין הברכה מצויה אלא ב: דבר הסמוי מן העין / דבר שאין העין שולטת בו.
* אין הגשמים נעצרין אלא בשביל פוסקי צדקה ברבים ואין נותנין.