תענית דף ו

דף ו עמוד א
* בברייתא ובגמרא מובאים 3 פירושים לכינוי הגשם הראשון - "יורה", ו3 פירושים לכינוי הגשם האחרון - "מלקוש".
* זמן היורה - לדעת ר' מאיר במרחשון ולדעת ר' יוסי בכסלו.
* יש מחלוקת של 3 תנאים מתי הזמן של הרביעה הבכירה, הבינונית והאפילה.

דף ו עמוד ב
* בגמרא מובאים 4 אפשרויות לאיזה צורך יש לדעת מתי הזמן של הרביעה הבינונית (לנדרים / לזיתים / להלך בשבילי הרשות / לבער פירות שביעית).
* אם ירדו הגשמים בזמנן במרחשון, אז טוב לשנה אם בטבת לא יירדו גשמים.
* מאימתי מברכין על הגשמים (מודים אנחנו לך ה' אלהינו על כל טפה וטפה שהורדת לנו וכו')? משיצא חתן לקראת כלה (רש"י: שירדו כל כך שכשהטפה נופלת יוצאה אחרת ובולטת כנגדה).