תענית דף ה

דף ה עמוד א
* בסוגיה מובאות 6 שאלות (5 בעמ' א, ו-1 בעמ' ב) ששאל רב נחמן את רב יצחק, ובסוף הסוגיה (בעמ' ב) מובאים 3 עניינים נוספים ששוחחו ביניהם.
* אמר הקב''ה לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא לירושלים של מטה (עד שיהא בקרבך קדוש).
* עבירה אחת היא שמבערת רשעים בגיהנם - ומה היא? עבודה זרה.

דף ה עמוד ב
* שמואל הנביא נפטר בגיל 52.
* אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא.
* אין מסיחין בסעודה שמא יקדים קנה לושט ויבא לידי סכנה.
* אילן אילן במה אברכך... אלא יהי רצון שכל נטיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך.