סוכה דף נו

דף נו עמוד א
* בליל יו"ט ראשון של סוכות - נחלקו האמוראים מה מברך קודם - 'לישב בסוכה' או 'שהחיינו', ומסקנת הגמרא שמברך קודם 'לישב בסוכה'.
* בקידוש בליל שבת - נחלקו ב"ש וב"ה מה מברך קודם - על היום או על היין.
* המשמרות הנכנסות לעבודה במקדש חולקים את חלקם בלחם הפנים בצפון העזרה, ואילו היוצאים חולקים בדרום.
* המשמרת של בילגה לעולם חולקת בדרום וטבעתה קבועה וחלונה סתומה.

דף נו עמוד ב
* 'בוצינא טבא מקרא' - משל הדיוט האומר שאדם מעדיף דלעת קטנה כעת מאשר דלעת גדולה בעתיד.
* הטעם שהמשמרת של בילגה נענשה: או כי מרים בת בילגה הטיחה דברים כלפי המזבח או כי משמרת זו הגיע תמיד באיחור לעבודה במקדש.
* אוי לרשע אוי לשכינו טוב לצדיק טוב לשכינו.

הדרן עלך מסכת סוכה!