סוכה דף נה

דף נה עמוד א
* ביום שיש בו 2 מוספים (כמו שבת ראש חודש):
(1) למסקנה הגמרא: תוקעים 9 תקיעות בלבד כמו יום שיש בו מוסף אחד.
(2) לדעת רבינא הברייתא סוברת שמאריכין במשך זמן התקיעות.
(3) לדעת ר' אחא הברייתא סוברת שמרבים במספר התוקעים.
* בגמרא מובאת ברייתא המפרטת את "שיר של יום" של כל אחד מימי חוה"מ סוכות.

דף נה עמוד ב
* בסוכות מקריבים 70 פרים כנגד 70 אומות (רש"י: לכפר עליהם שירדו גשמים בכל העולם).
* בשמיני עצרת מקריבים פר אחד כנגד עם ישראל.
* אוי להם לעובדי כוכבים שאבדו ואין יודעין מה שאבדו - בזמן שבהמ"ק קיים מזבח מכפר עליהן ועכשיו מי מכפר עליהן.
* ב-3 הרגלים כל המשמרות שוות באימורי הרגלים ובחילוק לחם הפנים.