סוכה דף נד

דף נד עמוד א
* התנאים נחלקו אם בסוכות תקעו 3 תקיעות במעלה עשירית או ע''ג המזבח.
* לדעת ר' אחא בר חנינא מדרומא ישנה ברייתא הסוברת שביום שיש בו 2 מוספים - תוקעין במקדש 9 תקיעות לכל מוסף בנפרד.
* בשבת תוקעין לפתיחת שערי העזרה; בשבת של סוכות לא תוקעין למילוי המים (כי כבר נתמלאו בערב שבת).

דף נד עמוד ב
* בערב פסח שחל להיות בשבת תוקעין יותר מ-48 תקיעות (51 לדעת ר' יהודה, ו-57 לדעת חכמים), אך זה לא הוזכר במשנה כי זה לא מתרחש כל שנה.
* לדעת חכמים יום כיפור לא יחול אף פעם ביום ראשון, אך 'אחרים' חולקים.