סוכה דף נא

דף נא עמוד א
* אוחזי כלי שיר בשעת שיר של קרבן: יש מחלוקת אם הם היו עבדי כהנים או משפחות מיוחסות מסויימות מישראל או לוים.
* לדעת רב ירמיה בר אבא יש מחלוקת תנאים אם החליל דוחה שבת ויו"ט בשיר של בית השואבה, אך בשיר של קרבן לדעת כולם כן דוחה.
* לא היתה חצר בירושלים שלא האירה מאור בית השואבה.

דף נא עמוד ב
* מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו.
* מי שלא ראה ירושלים בתפארתה לא ראה כרך נחמד מעולם.
* מי שלא ראה בהמ''ק בבנינו לא ראה בנין מפואר מעולם.
* ביהכנ"ס באלכסנדריא היה גדול ומפואר מאוד, ומכיון שהציבור לא יכל לשמוע את החזן - היה שמש שהניף את סודרו כשהיו צריכים לענות אמן.
* בסוגייתנו מתואר 'תיקון גדול' שהיו עושים בשמחת בית השואבה כדי להפריד בין הגברים לנשים כדי שלא יבואו לידי קלות ראש.