סוכה דף נ

דף נ עמוד א
* מים מגולים פסולים למזבח (לניסוך המים) גם לדעת ר' נחמיה הסובר שסינון מועיל, מכיון שלא ראוי להקריב זאת למזבח ('לגבוה').
* החליל של בית השואבה (שמחללין בו כדי לרבות שמחה בניסוך המים) אינו דוחה שבת ויום טוב.

דף נ עמוד ב
* נחלקו האמוראים אם יש לומר בית השואבה (מלשון 'ושאבתם מים בששון') או בית החשובה (מלשון 'מצוה חשובה').
* לדעת רב יוסף יש מחלוקת תנאים אם החליל דוחה שבת ויו"ט בשיר של קרבן, אך בשיר של בית השואבה לדעת כולם לא דוחה.
* נחלקו התנאים אם כלי שרת העשוי מעץ כשר.
* האבוב (שמימות משה) שבמקדש היה עשוי מעץ ללא ציפוי זהב.
* נחלקו התנאים אם מנורה העשויה מעץ כשרה (ויסוד מחלוקתם נובע אם יש לדרוש את התורה במידת 'כלל ופרט' או במידת 'ריבוי ומיעוט').