סוכה דף מט

דף מט עמוד א
* מזבח שאין לו כבש / קרן / יסוד / ריבוע / [סובב] - פסול לעבודה.
* יש מחלוקת אם השיתין (חלל שתחת המזבח כנגד מקום הנסכים) נבראו ב-6 ימי בראשית או מאוחר יותר. (ע"פ תוס')
* יש מחלוקת אם השיתין יורדין עד התהום או לא. (ע"פ רש"י)

דף מט עמוד ב
* נמשלו דברי תורה כירך ("חמוקי ירכיך") לומר לך מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר (שכבוד התורה בצנעא ולא להיות יושב ושונה בגובה של עיר ולא לשנות לתלמידיו בשוק).
* גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות.
* גדולה גמ"ח יותר מן הצדקה.
* אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה (כגון מוליכה לביתו).
* גדולה גמ"ח יותר מן הצדקה: צדקה בממונו גמ"ח אף בגופו, צדקה לעניים גמ"ח אף לעשירים, צדקה לחיים גמ"ח אף למתים.
* כל העושה צדקה ומשפט כאילו מילא כל העולם כולו חסד.
* כל אדם שיש עליו חן בידוע שהוא ירא שמים.
* תורה לשמה / תורה ללמדה - זו היא תורה של חסד.