סוכה דף מח

דף מח עמוד א
* שמיני עצרת - רגל בפני עצמו לענין פז''ר קש''ב (פייס, זמן, רגל, קרבן, שירה, ברכה).
* מהפסוק "והיית אך שמח" נלמד שיש חיוב שמחה גם בשמיני עצרת בנוסף ל-7 ימי סוכות.
* הנאלץ להישאר בשמיני עצרת בסוכה כי אין לו מקום אחר לאכול - צריך לבצע פעולה מסויימת (המתוארת בגמרא) כדי להוכיח שאינו מוסיף על המצוה לעשות סוכה 8 ימים.

דף מח עמוד ב
* אגדה תמוהה ביותר מובאת בסוגיה אודות 2 מינים בשם "ששון" ו"שמחה" - בה הם מתווכחים מי עדיף מהשני. (ביאור אפשרי - כאן)
* כל העולים למזבח עולין דרך ימין ומקיפין ויורדין דרך שמאל חוץ מן העולה ל-3 דברים (ניסוך המים וניסוך היין ועולת העוף כשרבתה במזרח) שעולין דרך שמאל וחוזרין על העקב.
* מעשה בצדוקי אחד שניסך על גבי רגליו (לפי שהצדוקין אין מודין בניסוך המים) ורגמוהו כל העם באתרוגיהן.