פסחים דף קו

דף קו עמוד א
* הגמרא מביאה דעות שונות באיזה אופן היין נעשה פגום.
* הגמרא מביאה ברייתא ובה המקור לכך שצריך לעשות קידוש (על היין) בליל שבת וביום השבת.
* נוסח ברכת הקידוש ביום השבת ("קידושא רבה") הוא "בורא פרי הגפן".
* מי שלא הבדיל במוצאי שבת יכול להבדיל עד יום רביעי, אך על האש ניתן לברך רק במוצאי שבת.

דף קו עמוד ב
* לדעת רב ברונא בשם רב: הנוטל ידיו לסעודה קודם קידוש - לא יקדש על היין אחרי הנטילה, אלא ישמע קידוש ממישהו אחר, אך רב יצחק בר שמואל בר מרתא חולק על כך.
* לדעת רב: טעם - אינו מקדש (ומבאר רשב"ם: אם אכל לא יקדש כל הלילה אלא למחר קודם סעודה), לדעת שמואל: טעם - מקדש.
* נחלקו האמוראים לגבי מי שטעם קודם הבדלה אם יכול להבדיל.