פסחים דף קב

דף קב עמוד א
* היו מסובים ועקרו רגליהם ואח"כ חזרו - לדעת ת"ק בברייתא: בדברים הטעונים ברכה לאחריהם במקומם (כגון: שבעת המינים) לא צריך לברך שוב, לדעת רבי יהודה: צריך לברך.
* בני חבורה שהיו מסובין וקדש עליהן היום - לדעת רבי יהודה: מביאין לו כוס של יין ואומר עליו קדושת היום ושני אומר עליו ברכת המזון, לדעת ר' יוסי: אוכל והולך עד שתחשך (וכשיגמרו סעודתם - כוס ראשון מברך עליו ברכת המזון והשני אומר עליו קדושת היום).

דף קב עמוד ב
* אין אומרים שתי קדושות על כוס אחד, לפי שאין עושין מצות חבילות חבילות.
* אם יש לו רק כוס יין אחת - אומרים שתי קדושות על כוס אחד.
* סדר הקידוש וההבדלה ביום טוב שחל להיות אחר השבת - לדעת רב: יקנ"ה (יין קידוש נר הבדלה), לדעת שמואל: ינה"ק.
* ביום טוב שחל להיות אחר השבת לא מברכים על הבשמים בהבדלה, כי גם ביום טוב יש לנו נשמה יתירה כשבת. (רשב"ם)