פסחים דף קא

דף קא עמוד א
* לדעת שמואל: אין קידוש אלא במקום סעודה. (ואף אם קידש במקום אחד ועבר למקום אחר באותו בית צריך לקדש שוב).
* גם לדעת רב הונא וגם לדעת רבה: אין קידוש אלא במקום סעודה.
* בכל המחלוקות בהם רב החמיר ושמואל היקל - רבה נהג כדעת רב, חוץ משלוש מחלוקות שהגמרא מפרטת.
* לדעת רבי יוחנן: השומעים קידוש בבית הכנסת יצאו ידי חובת קידוש ואף ידי ברכת היין גם כן יצאו.

דף קא עמוד ב
* הגמרא דוחה את דעת רבי יוחנן (הסובר ש"שינוי מקום - אין צריך לברך") מדברי הברייתא בה נאמר: "שינוי מקום - צריך לברך, שינוי יין - אין צריך לברך".
* לדעת רב הונא: "שינוי מקום - צריך לברך" זה רק אם השינוי מקום הוא מבית לבית, אך לא אם הוא ממקום למקום באותו בית.
* לדעת רב חסדא: "שינוי מקום - צריך לברך" זה רק אם מדובר בדברים שאין טעונים ברכה לאחריהם במקומם (כגון: מים ופירות), אך לא אם מדובר בדברים הטעונים ברכה לאחריהם במקומם (כגון: שבעת המינים). (אך לדעת רבי יהודה בכל מקרה צריך לברך).