פסחים דף ק

דף ק עמוד א
* רבי יהודה ורבי יוסי נחלקו אם "מפסיקים" (=אם התחילו לאכול בהיתר, אם צריך להפסיק לאכול כשחשיכה).
* שמואל פסק שאין הלכה לא כרבי יהודה (שאמר שמפסיקים, וצריך עקירת שולחן) ולא כרבי יוסי (שאמר שאין מפסיקים כלל), אלא "פורס מפה ומקדש".

דף ק עמוד ב
* גם רבה בר רב הונא סובר ש"פורס מפה ומקדש", והגמרא מביאה גם ברייתא הסוברת כך.
* בברייתא אחת נאמר: "שוין שאין מתחילין", ובברייתא אחרת נאמר: "שוין שמתחילין", והגמרא מבררת ומיישבת את הסתירה.
* אותם בני אדם שקידשו בבית הכנסת - לדעת רב: ידי יין לא יצאו, ידי קידוש יצאו, לדעת שמואל: אף ידי קידוש לא יצאו.