פסחים דף צט

דף צט עמוד א
* יפה שתיקה לחכמים קל וחומר לטפשים.
* לדעת רבי יהודה: המנויים על קרבן הפסח יכולים להתמעט ולמשוך את עצמם מהקרבן ובלבד שיישאר אחד מבני החבורה הראשונה, ולדעת רבי יוסי: מותר להתמעט אף אם לא יישאר אחד מבני החבורה הראשונה ובתנאי שימנו מישהו אחר על הקרבן. (והגמרא מבררת כדעת מי המשנה שבעמוד הקודם).

דף צט עמוד ב
* פרק עשירי (פרק "ערבי פסחים"), המתחיל בתחילת עמוד זה, עוסק בדיני ליל הסדר.
* במשנה נאמר: "ערב פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך", והגמרא מקשה מדוע נאמר דוקא ערב פסח והרי בברייתא נאמר: "לא יאכל אדם בערבי שבתות וימים טובים מן המנחה ולמעלה כדי שיכנס לשבת כשהוא תאוה דברי רבי יהודה, רבי יוסי אומר אוכל והולך עד שתחשך".
* רב הונא מתרץ שהמשנה היא כדעת רבי יוסי (שמודה רבי יוסי שבערב פסח אסור לאכול מן המנחה).
* רב פפא מתרץ שהמשנה היא אפילו כדעת רבי יהודה, אלא שבערב פסח אסור כבר מ"סמוך למנחה", שלא כמו ערבי שבתות וימים טובים בהם אסור רק "מן המנחה ולמעלה", והגמרא דוחה תירוץ זה.