נידה דף מב

דף מב עמוד א
* פולטת שכבת זרע - נחשבת כרואה דם נידה, ולכן סותרת את ספירת שבעת הימים הנקיים אם היא זבה, ולכן נטמאת בכל שיעור שתפלוט (אף לדעת רבי שמעון הסובר שאינה נטמאת אלא לאחר שהשכבת זרע תצא מחוץ לגופה).
* הנידה והזבה והשומרת יום כנגד יום והיולדת - כולן מטמאות בפנים כבחוץ. (והגמרא מבררת באיזה אופן מדובר לגבי יולדת).

דף מב עמוד ב
* יציאת הולד לבית החיצון נחשבת כלידה.
* הבית החיצון של הרחם של אשה - לדעת אביי: נחשב כבלוע, ולדעת רבא: נחשב כבית הסתרים.
* בית הבליעה של האדם - לדעת אביי: נחשב כבלוע, ולדעת רבא: נחשב כבית הסתרים.
* המחזיק שרץ בתוך קמטים שבגוף האדם - טהור, המחזיק נבלה של בהמה בתוך קמטים שבגוף האדם - טמא, המחזיק שרץ בתוך קמטים שבגוף האדם והכניסו לאויר התנור - טמא.