נידה דף מ

דף מ עמוד א
* פרק חמישי, המתחיל בתחילת עמוד זה, עוסק בדין הטמאים שטומאתם יוצאת מגופם, ובדינים התלויים בבן ובבת התלויים בשנותיהם.
* הגמרא מבררת את טעמם של חכמים הסוברים שיוצא דופן אין יושבין עליו ימי טומאה וימי טהרה ואין חייבין עליו קרבן של יולדת, ואת טעמו של רבי שמעון החולק עליהם וסובר שהרי זה כילוד.
* לדעת רבי יוחנן: רבי שמעון מודה שעובר בהמה שיצא דרך דופן אמו אינו כשר לקרבן ואם הקדישו אין בו קדושת הגוף אלא קדושת ממון בלבד (ודברי רבי שמעון אמורים רק לגבי לידת אדם בלבד).

דף מ עמוד ב
* הגמרא (מסוף העמוד הקודם) מביאה ברייתא המסייעת לדברי רבי יוחנן.
* עולה שנשחטה בלילה, ושנשפך דמה, ושיצא דמה חוץ לקלעים - לדעת רבי יהודה אם עלו על המזבח צריך להורידם, ולדעת רבי שמעון: אם עלו על המזבח לא ירדו.