נידה דף לט

דף לט עמוד א
* "כל אחד עשר יום בחזקת טהרה" - לדעת רב יהודה: לומר שאינה צריכה בדיקה, לדעת רב חסדא: לומר שמותרת לשמש בימי זיבתה (אף לדעת רבי מאיר הסובר שאשה שאין לה וסת אסורה לשמש, והיינו דוקא בימי נדתה), לדעת רבא: לומר שאינה מטמאה מעת לעת, לדעת רב הונא בר חייא בשם שמואל: לומר שאינה קובעת לה וסת בתוך ימי זיבתה.
* אשה אינה קובעת וסת בתוך ימי זיבתה, ורב פפא הסתפק אם בכל זאת צריכה לחשוש ליום זה שמא תראה דם ולכן לא תשמש ביום זה.

דף לט עמוד ב
* רב פפא ניסה להוכיח שחוששת לווסתה בימי זיבה, אך רב הונא בריה דרב יהושע דחה את הוכחתו.
* תרנגולת שרגילה להטיל יום אחד ולעמוד יום אחד, ופעם אחת שינתה מהרגלה ועמדה שני ימים - אינה חוזרת לחשבונה הקודם (ולא תטיל יומיים ברציפות) אלא תנהג לפי מה ששינתה (ותטיל יום אחד ותעמוד יום אחד וכן הלאה).