זבחים דף ג

דף ג עמוד א
* הגמרא ממשיכה לברר מה המקור לכך, שגט אשה שנכתב "סתם" נחשב כגט שנכתב "שלא לשמה".
* הגמרא מביאה קושיה נוספת של רבא: מדוע חטאת ששחט לשם חולין כשירה (לדעת רב), ואילו גט שנכתב לשם עובדת כוכבים פסול. (ואח"כ הגמרא מביאה את תירוצו של רבא לקושיה).
* הגמרא מביאה קושיה נוספת של רבא: מדוע חטאת ששחט לשם חולין כשירה (לדעת רב), ואילו כלי שטף המונח בתנור חרס מציל על האוכלים שבתוכו מלהיטמא. (ואח"כ הגמרא מביאה את תירוצו של רבא לקושיה).

דף ג עמוד ב
* רבי אלעזר הסביר שהטעם לשיטת רב (שאמר: חטאת ששחטה לשם עולה - פסולה, שחטה לשם חולין - כשירה) הוא מהפסוק "ולא יחללו את קדשי בני ישראל את אשר ירימו לה'" - ומפסוק זה נלמד שקדשים מחללין קדשים ואין חולין מחללין קדשים.
* רב יוסף בר אמי הקשה מדוע לדעת רב חטאת חלב ששחטה לשם חטאת דם כשירה, לשם עולה פסולה, ולעומת זאת חטאת ראובן ששחטה להתכפר בה שמעון פסולה, אך אם שחטה על מי שמחויב עולה כשרה. (ואח"כ הגמרא מביאה את תירוצו לקושיה).
* רב חביבא הקשה מדוע לדעת רב חטאת ראובן ששחטה להתכפר בה שמעון פסולה, אך אם שחטה על מי שמחויב עולה כשרה, ואילו כלי שטף המונח בתנור חרס מציל על האוכלים שבתוכו מלהיטמא. (ואח"כ הגמרא מביאה את תירוצו לקושיה).