עבודה זרה דף ג

דף ג עמוד א
* לדעת רבי מאיר: עובד כוכבים ועוסק בתורה - הרי הוא ככהן גדול.
* גדול המצווה ועושה יותר משאינו מצווה ועושה.
* "ויהי ערב ויהי בקר יום הששי" - מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר: אם ישראל מקבלין את תורתי מוטב, ואם לאו אני אחזיר אתכם לתוהו ובוהו.
* מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת מי שלא טרח בערב שבת מהיכן יאכל בשבת (וזו תשובת הקב"ה לעתיד לבוא לאומות העולם כאשר יבקשו לקיים את המצוות).
* "אשר אנכי מצוך היום" - היום לעשותם ולא למחר לעשותם, היום לעשותם ולא היום ליטול שכר.
* אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו.

דף ג עמוד ב
* יש 2 דעות בגמרא על מה נאמרו דברי רבי יצחק ש"אין שחוק לפני הקב"ה אלא אותו היום בלבד".
* בגמרא מבואר מה מעשיו של הקב"ה בכל שעות היום והלילה.
* מיום שחרב בית המקדש אין שחוק להקב"ה.
* כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה - מאכילין לו גחלי רתמים.
* כל העוסק בתורה בלילה - הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביום.
* כל העוסק בתורה בעולם הזה הדומה ללילה - הקב"ה מושך עליו חוט של חסד בעולם הבא הדומה ליום.
* "ותעשה אדם כדגי הים כרמש לא מושל בו" - בגמרא מובאות כמה דעות מדוע נמשלו בני אדם כדגי הים [הדעה הראשונה: מה דגים שבים כיון שעולין ליבשה מיד מתים, אף בני אדם כיון שפורשין מדברי תורה ומן המצות מיד מתים].
* הכל בידי שמים חוץ מצנים פחים.