עבודה זרה דף ב

דף ב עמוד א
* המסכת עוסקת בענייני איסורי עבודה זרה והתרחקות מעובדיה, וכן באיסורי מאכלות של נכרים.
* "לפני אידיהן של עובדי כוכבים שלשה ימים אסור לשאת ולתת עמהם..." - האמוראים נחלקו אם הגרסה היא "אידיהן" או "עידיהן", והגמרא מבארת ששתי הגרסאות אפשריות.
* כל מצות שישראל עושין בעולם הזה - באות ומעידות להם לעוה"ב.
* מסוף עמוד זה מובאת דרשה ארוכה (והערות של הגמרא עליה) למשך דף וחצי, הפותחת במילים: "לעתיד לבא מביא הקדוש ברוך הוא ס"ת ומניחו בחיקו ואומר למי שעסק בה יבא ויטול שכרו".

דף ב עמוד ב
* המלכות הראשונה שנכנסה לפני הקב"ה כדי ליטול שכרה היתה רומי ואחריה פרס ואחריהן שאר האומות, אך הקב"ה דחה אותן ואמר להן שמעשיהן היו לטובתן האישית ולא לטובת עם ישראל.
* מלך וצבור - מלך נכנס תחלה לדין.
* הקב"ה החזיר את התורה על כל אומה ולשון ולא קבלוה, עד שבא אצל ישראל וקבלוה.
* "ויתיצבו בתחתית ההר" - מלמד שכפה הקב"ה הר כגיגית על ישראל ואמר להם אם אתם מקבלין את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם.