בבא מציעא דף צ

דף צ עמוד א
* בברייתא אחת מובא שבין בתרומה ובין במעשר אין איסור "לא תחסום" ואילו בברייתא שניה מובא שבשניהם יש איסור - והגמרא מעלה אפשרויות שונות לתרץ את הסתירה.
* גידולי תרומה - תרומה, גידולי מעשר - חולין.
* בהמה שיש לה חולי מעיים ואכילת החיטים מזיקה לה - מותר לחוסמה.
* הגמרא מסתפקת האם מותר לאדם לומר לנוכרי "חסום את פרתי ודוש בה בתבואה שלך".

דף צ עמוד ב
* שור שגנבו נוכרים מישראל וסירסו אותו (כדי שיהא יפה לחרישה) והחזירו לישראל - יימכר.
* הגמרא מסתפקת במקרים מסויימים האם הם נחשבים ל"חסימה" (לדוגמא: אם יש לבהמה קוץ בפיה ואינה יכולה לאכול - האם מותר לו לדוש בה כך או שצריך להוציא את הקוץ לפני שדש בה).
* גם אם חסם את הבהמה מבחוץ קודם שתיכנס לדוש - אסור לדוש כך וחייב להסיר את החסימה.
* חסם את הבהמה באמצעות קול (שהיה גוער בה כל פעם שרצתה לאכול) וכן מי שהנהיג כלאיים בקול - נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש אם חייב מלקות או פטור.