בבא מציעא דף פז

דף פז עמוד א
* רוב העמוד עוסק בדרשות פסוקים אודות אברהם ושרה.
* מסרבין לקטן (הרוצה לכבד), ואין מסרבין לגדול.
* צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה, ורשעים להיפך.
* האשה צרה עיניה באורחים יותר מן האיש.
* שרה אמנו צנועה היתה.
* לימדה תורה דרך ארץ שישאל אדם את בעל האכסניא שלו בשלום אשתו.
* גדול הוא השלום שאפילו הקב"ה בעצמו שינה מלומר את האמת מחמתו.
* עד אברהם לא היתה ניכרת זקנה על האדם, עד יעקב לא היתה חולשה לפני המוות, עד אלישע לא היה מי שחלה ונתרפא מחוליו.
* אלישע חלה שלושה חולאים במשך חייו.

דף פז עמוד ב
* הגמרא מבררת באריכות את המקור לדין המשנה שפועל יכול לאכול מהפירות כשהוא עוסק בהם במחובר לקרקע בשעת מלאכה.
* ישנה מחלוקת אם גזל גוי מותר, וגם לדעה האוסרת הרי שפועל כן רשאי לתת ענבים לתוך כליו כשעובד בכרם הגוי.
* בברייתא מבואר באלו אופנים מותר לפועל לאכול מהפירות.