בבא מציעא דף פה

דף פה עמוד א
* רבי אמר שחביבים ייסורים, והוא קיבל עליו ייסורים למשך שלוש עשרה שנה ("ועל ידי מעשה באו ועל ידי מעשה הלכו").
* קשה יום המטר כיום הדין.
* כל המלמד את בן חברו תורה - זוכה ויושב בישיבה של מעלה.
* כל המלמד את בן עם הארץ תורה - אפילו הקב"ה גוזר גזירה, מבטלה בשבילו.
* כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם ובן בנו תלמיד חכם - שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולם (ומכאן ואילך תורה מחזרת על אכסניא שלה).
* רבי זירא כשעלה לארץ ישראל ישב מאה תעניות כדי שתשתכח הגמרא הבבלית ממנו כדי שלא תבלבל אותו.
* לרבי זירא קראו "קטין חריך שקיה".

דף פה עמוד ב
* "אסתירא בלגינא קיש קיש קריא".
* כל המקטין עצמו על דברי תורה בעוה"ז - נעשה גדול לעוה"ב, וכל המשים עצמו כעבד על דברי תורה בעוה"ז - נעשה חפשי לעוה"ב.
* הגמרא מספרת כמה סיפורים מופלאים אודות גדולתו בתורה של רבי חייא.
* שמואל היה הרופא של רבי.
* רבי הצטער על כך שלא הצליח לתת "סמיכה" לשמואל, אך שמואל ניחם אותו ואמר שמצא בספר של אדם הראשון שכתוב שכך יהיה.