בבא מציעא דף מב

דף מב עמוד א
* אם השומר לא שמר כדרך השומרים - חייב.
* לעולם יהא כספו של אדם מצוי בידו.
* לעולם ישליש אדם את מעותיו שליש בקרקע ושליש בפרקמטיא ושליש תחת ידו.
* אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין / אלא בדבר שאין העין שולטת בו.
* לדעת שמואל: כספים אין להם שמירה אלא בקרקע (בעומק טפח).
* הגמרא מכריעה להלכה שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב.

דף מב עמוד ב
* כל המפקיד - על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד (=על דעת שלא יהא שומר נמנע מלמוסרם לאנשי ביתו הגדולים).
* הגמרא (מסוף העמוד הקודם) מביאה שלושה מקרים בהם התלבטו האמוראים כיצד לפסוק להלכה ("היכי נדיינו דייני להאי דינא").