בבא מציעא דף מא

דף מא עמוד א
* האפשרות הראשונה המובאת בגמרא לביאור המשנה שבסוף העמוד הקודם ("חבית") היא שהרישא היא כדעת רבי ישמעאל והסיפא היא כדעת רבי עקיבא, ועל כך אמר רבי יוחנן שמי שיצליח לבאר את המשנה כולה כדעת תנא אחד הוא יוביל כליו לבית המרחץ, ובהמשך הסוגיה 3 אמוראים ביארו את המשנה כולה כדעת רבי ישמעאל.
* האמוראים נחלקו אם שליחות יד צריכה חסרון (=שומר השולח יד בפקדון מתחייב באונסין רק אם החסיר ממנו) או לא..

דף מא עמוד ב
* הגמרא מביאה 2 אפשרויות לבאר את טעמו (מקורו) של לוי הסובר ששליחות יד אינה צריכה חסרון.
* שומר חינם שטען שהפקדון נגנב ונמצא שהוא עצמו גנבו - חייב תשלומי כפל רק אם כבר נשבע על טענתו.