בבא מציעא דף מ

דף מ עמוד א
* המשניות בעמוד זה עוסקות בפקדון שדרכו הולך להיות הולך ונחסר, כגון פירות (ועירב פירות אלו בתוך פירותיו), כיצד מחשבים קלקול זה כאשר השומר מחזיר את הפקדון.
* אורז קלוף נחסר פחות מאשר אורז שאינו קלוף, והמשנה עוסקת באורז קלוף.

דף מ עמוד ב
* המשתכר (בדברים שיש בהם חיי נפש) - אל ישתכר יותר על שתות.
* לדעת אביי: המוכר לחבירו שמן סתם והשמן מזוקק - מותר למוכר לערב את השמרים עם השמן ולתת לקונה שמן עם שמרים לדעת רבי יהודה, וחכמים חולקים. ולדעת רב פפא רבי יהודה אוסר וחכמים מתירים.