בבא מציעא דף ח

דף ח עמוד א
* כל מקום שנאמר "יחלוקו" - אם יחלקו לשני חלקים ממש ויהיה הפסד בגוף החפץ, החלוקה היא בדמים ולא בגוף החפץ.
* לדעת רמי בר חמא: המגביה מציאה לחברו - קנה חברו (והגמרא מבררת מאיזה דין ממשנתנו למד זאת), ורבא חולק.
* חרש ופקח שהגביהו מציאה - מתוך שלא קנה פקח לא קנה חרש.

דף ח עמוד ב
* שנים באים לפנינו עם בהמה, ואחד רוכב עליה והשני מנהיגה, וכל אחד מהם אומר 'כולה שלי' - לדעת שמואל המנהיג קונה.
* העושה קנין על ידי אחיזת מוסירה (=חבל הקשור לבהמה על מנת למושכה) כדי לקנות בהמה מחברו - קנה, אבל מי שאוחז במוסירה כדי לקנות במציאה או בנכסי הגר - לא קנה.
* לדעת רב יהודה בשם שמואל: רכיבה על גבי בהמה אינה מועילה לקנות את הבהמה.