בבא מציעא דף ו

דף ו עמוד א
* לדעת אביי (לפי רש"י): החשוד על ממון (איסור גזל) - כן חשוד על השבועה (שבועת שקר).
* "שנים אוחזין בטלית..." - לדעת אביי: השבועה המוטלת עליהם היא מכיוון שחוששים שמא אחד מהם תקף את טליתו של חברו כדי להשיב לעצמו חוב ישן שיתכן שחברו חייב לו.
* רבי זירא מסתפק מה הדין כאשר שנים אוחזים בטלית ואח"כ תפס אחד מהם את כל הטלית וחברו שתק בהתחלה ואח"כ צווח על כך.
* הגמרא מסתפקת מה הדין כאשר שנים אוחזים בטלית ואח"כ אחד מהם הקדיש את הטלית כולה.

דף ו עמוד ב
* הגמרא עוסקת בבירור הדין במקרה בו היה בית מרחץ ששני אנשים התדיינו עליה של מי היא ועמד אחד מהם והקדישה לשמים - האם יש לחשוש שהיא שלו וחל ההקדש.
* תקף כהן לישראל ונטל ממנו את הספק בכור שהיה אצלו, ושתק הישראל ולבסוף צווח (="תקפו כהן") - נחלקו הדעות אם מוציאים אותו מידו.