בבא מציעא דף ב

דף ב עמוד א
* המסכת עוסקת בדיני הבעלות במציאה ופקדון, בדיני הקנינים, וההלואות, ודרכי השאלה והשכירות, והקבלנות.
* הפרק הראשון עוסק בדיני מציאה.
* המסכת פותחת במשנה המפורסמת: "שנים אוחזין בטלית זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה...", והגמרא מבררת לאורך העמוד מדוע הכפילות בתיאור טענות הצדדים.

דף ב עמוד ב
* לדעת בן ננס אין משביעים בעלי דינים בשבועות סותרות כיון שיש חשש שאחד מהם ישבע לשקר (והגמרא מבארת שאפשר לומר שמשנתנו אינה חולקת עליו).
* לדעת סומכוס ממון המוטל בספק חולקין בלא שבועה (והגמרא מבארת שאפשר לומר שמשנתנו אינה חולקת עליו).