בבא קמא דף קיב

דף קיב עמוד א
* לדעת רב פפא: נכסי השואל משתעבדים למשאיל רק משעת האונס (ולא כבר משעת השאלה).
* מי שגזל ומת, והגזלה קיימת, ובניו היתומים קטנים - לדעת חכמים חייבים הם להשיב את הגזלה ולדעת סומכוס פטורים.

דף קיב עמוד ב
* לדעת רבי יוסי בר חנינא: מקבלים עדים שלא בפני בעל דין רק במקרים חריגים (כגון: שהיה בעל הדין חולה או שהיו העדים חולים והולכים למות או שהעדים מבקשים לילך למדינת הים ושלחו לו ולא בא).
* רב ורבי יוחנן נחלקו בדין 'קיום שטרות', האם קבלת עדות המקיימת את החתימות שבשטר צריכה להיות בפני הנתבע (ורבא פסק שלא).
* הגמרא מפרטת באלו אופנים כותבים "פתיחא" ו"אדרכתא".
* שליח בית דין שהלך להזמין אדם לדין וחזר ואמר שהוא אינו רוצה לבוא - נאמן כמו שני עדים (וניתן לנדותו בלא שטר).