בבא קמא דף קז

דף קז עמוד א
* לדעת רבי יוחנן (בסוף העמוד הקודם): שומר הטוען 'טענת גנב' בפיקדון אינו חייב (להישבע שנגנב הפיקדון) "עד שיכפור במקצת ויודה במקצת", ורבי חייא בר יוסף (בעמוד זה) חולק על כך ומחייב (שבועה) גם אם כפר בכל (ורמי בר חמא חולק עליו).
* רבה מבאר מפני מה אמרה תורה מודה במקצת הטענה ישבע.
* כופר בכל: במלוה - נאמן (כי אין אדם מעיז פניו לשקר בפני זה שעושה לו טובה), בפיקדון - לא נאמן (וחייב שבועה).

דף קז עמוד ב
* לדעת רבי חייא בר יוסף: שומר חינם הטוען שנגנב ממנו הפיקדון, אינו חייב כפל אלא אם העידו עדים שלפני שנשבע לשקר עשה בה מלאכה לצורך עצמו, ורבי יוחנן חולק.
* לדעת רבי יוחנן: הטוען טענת אבידה בפיקדון ונשבע וחזר וטען טענת גניבה ונשבע ובאו עדים והעידו ששיקר - פטור.
* לדעת רב ששת: שומר הטוען שנגנב ממנו הפיקדון - אם שלח בו יד קודם שנשבע לשקר פטור מכפל.