בבא קמא דף קו

דף קו עמוד א
* למסקנת הסוגיה (לאחר דיון ארוך בשיטת רב) שיטת רב ע"פ רבא היא כך: התובע את חברו על סכום כסף שלו שנמצא אצל חברו, והנתבע טוען שזה אבד ונשבע על כך ולא הודה, ואחר כך באו עדים והעידו ששיקר - פטור מלהשיבו.
* רב המנונא היה תלמידו של רב.

דף קו עמוד ב
* לדעת רבי יוחנן: שומר הטוען 'טענת גנב' בפיקדון ונשבע על כך ונפטר מלשלם, ואחר כך באו עדים שהוא עצמו גנבו - משלם תשלומי כפל, ואם טבח או מכר משלם ארבעה וחמשה.
* לדעת רבי יוחנן: שומר אבדה הטוען 'טענת גנב' ונשבע שנגנבה והוא פטור, ואחר כך באו עדים שהוא עצמו גנבה - משלם תשלומי כפל.