בבא קמא דף ב

מסכת בבא קמא
פרקים א-ו: דיני נזיקין (ממון של אדם שהזיק אדם/ממון ואדם שהזיק ממון).
פרק ז: דיני גניבה.
פרק ח: דיני החובל בחבירו.
פרקים ט-י: דיני גזילה.

דף ב עמוד א
* במשנה מובאים 4 אבות נזיקין (השור והבור והמבעה וההבער), והגמרא דנה האם תולדותיהן כיוצא בהן.
* בהלכות שבת דין ה'תולדות' כדין ה'אבות' (לענין חיוב חטאת וסקילה).

דף ב עמוד ב
* בהלכות טומאות דין ה'תולדות' לא כדין ה'אבות' ('אב' מטמא אדם וכלים, ואילו 'תולדות' מטמאים אוכלין ומשקין אך לא אדם וכלים).
* 3 אבות נזיקין נאמרו בשור המזיק: נגיחת הקרן ואכילת השן ודריסת הרגל.
* תולדה של 'קרן' דינה כ'קרן'.