קידושין דף מז

דף מז עמוד א
* אם אמר לאישה "הרי את מקודשת לי באלו" ואחר כך נתן לה כמה תמרים - מקודשת אם יש בכולם שוה פרוטה, אפילו אם אוכלת את התמרים הראשונים קודם שקיבלה את התמר האחרון.
* רב סובר שהמקדש במלוה אינה מקודשת (בגלל ש"מלוה להוצאה ניתנה").
* לדעת רבי אלעזר: האומר לאישה "התקדשי לי במנה" ונתן לה דינר - הרי זו מקודשת וישלים.
* הגמרא דוחה את האפשרות שדברי רב הם מחלוקת תנאים, ולאחר מכן הגמרא מקשה על דברי רב ומתרצת (בעמוד הבא).

דף מז עמוד ב
* לדעת רב הונא: השואל קורדום מחברו להשתמש בו, והתחיל להשתמש בו - קנאו לעניין זה שאין המשאיל יכול לחזור בו.
* הגמרא מנסה שוב לתלות את דברי רב במחלוקת תנאים (אחרת), אך דוחה אפשרות זו.
* אדם המוכר לחברו שטר חוב שיש לו על אחרים - לדעת רבי די בכך שימסור לקונה את שטר החוב, אך לדעת חכמים צריך גם לכתוב שטר נוסף על מכירה זו.