קידושין דף מ

דף מ עמוד א
* כל הבא דבר ערוה לידו וניצל הימנו - עושין לו נס.
* אפילו חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה - מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה.
* חמורה עבודת כוכבים, שכל הכופר בה כמודה (=ככופר) בכל התורה כולה.
* נוח לו לאדם שיעבור עבירה בסתר ואל יחלל שם שמים בפרהסיא.
* כל שלא חס על כבוד קונו (המסתכל בקשת / העובר עבירה בסתר על אף שיכול לכוף את יצרו) - ראוי לו שלא בא לעולם.
* האמוראים נחלקו מהי כוונת המשנה במסכת אבות "אין מקיפין בחילול השם".

דף מ עמוד ב
* יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי - עשה מצוה אחת, אשריו שהכריע עצמו לכף זכות.
* אפילו צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה והתחרט על כל הטובות שעשה - איבד את הראשונות, ואפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה - אין מזכירים לו שוב רשעו.
* הקב"ה מביא יסורים על צדיקים בעולם הזה כדי שיירשו העולם הבא.
* נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא אם מעשה גדול או תלמוד גדול, ולבסוף נענו כולם ואמרו תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה.
* אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה.
* האוכל בשוק - הרי זה דומה לכלב, ויש אומרים: פסול לעדות.