קידושין דף לט

דף לט עמוד א
* ישנה מחלוקת אמוראים אם דין ערלה נוהג בחוץ לארץ או לא.
* לדעת רבי יוחנן: דין ערלה נוהג בחוץ לארץ מהלכה למשה מסיני, אך ההלכה קבעה שבמקרה של ספק אין דין ערלה נוהג בחוץ לארץ.
* לדעת רבי יוחנן: לוקים על הרכבת אילן בחוץ לארץ.

דף לט עמוד ב
* כל העושה מצוה אחת (יתירה על זכויותיו) מטיבין לו ומאריכין לו ימיו ונוחל את הארץ.
* לדעת רבי יעקב: אין שכר על המצוות בעולם הזה.
* מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה (למעט מחשבה של עבודה זרה).
* שלוחי מצוה אינן נזוקין לא בהליכתן ולא בחזירתן, אלא אם כן מצוי היזק.
* אם בא דבר עבירה לידו וניצול הימנה - נותנים לו שכר כעושה מצוה.