קידושין דף ל

דף ל עמוד א
* נחלקו התנאים אם הסבא מחוייב ללמד תורה את הנכד שלו.
* כל המלמד את בנו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו למדו לו ולבנו ולבן בנו עד סוף כל הדורות.
* כל המלמד את בן בנו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו קבלה מהר סיני.
* לעולם ישלש אדם את לימודו שליש במקרא שליש במשנה שליש בתלמוד.
* הגמרא מציינת היכן אמצע התורה באותיות מילים ופסוקים.
* "ושננתם" - שיהו דברי תורה מחודדים בפיך שאם ישאל לך אדם דבר אמור לו מיד.

דף ל עמוד ב
* נמשלה תורה כסם חיים.
* בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין.
* כל מצות האב המוטלת על הבן לעשות לאביו אחד אנשים ואחד נשים חייבין.
* השוה הכתוב כבוד ומורא ואב ואם לכבוד ומורא המקום.
* בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו אמר הקב''ה מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם.