קידושין דף כז

דף כז עמוד א
* במשנה (בדף הקודם) נאמר שניתן לקנות מטלטלין אגב קרקעות בכסף שטר או חזקה - ומסקנת הגמרא אצלנו שהמטלטלין לא צריכים להיות מונחים על אותו הקרקע, אך כן צריך לומר לו "קנה קרקע וקנה מטלטלין אגבה".
* קנין אגב מועיל גם כאשר המקרקעין ניתנים במכר והמטלטלין ניתנים במתנה.
* בקנין אגב - אם שילם רק על חלק מהמטלטלין אז רק חלק זה נקנה אגב המקרקעין.

דף כז עמוד ב
* לדעת שמואל (והברייתא בסוף העמוד הקודם מסייעת לכך) אם מכר לו 10 שדות ב10 מדינות - כיון שהחזיק באחת מהן קנה את כולם [אך רב אחא בריה דרב איקא בלישנא השניה בגמרא חולק על כך].
* מדין השבעת הסוטה לומדים דין "גלגול שבועה" באיסורים (שאפשר להטיל על אדם שבועה, על דבר שאין בו שבועה מצד עצמו, אגב חיובו בשבועה אחרת).