קידושין דף כו

דף כו עמוד א
* קרקעות קונים באמצעות בכסף, שטר או חזקה.
* לדעת רב במקום שרגילים לכתוב שטר מכירה לא ניתן לקנות את הקרקע באמצעות כסף.
* לדעת שמואל ניתן לתת קרקע במתנה באמצעות שטר, אך למכור קרקע לא ניתן לקנות בשטר (עד שיתן כסף).
* מטלטלין קונים באמצעות משיכה (לדעת ר' יוחנן זו תקנה מדרבנן, כי מדין תורה קונים באמצעות כסף).

דף כו עמוד ב
* במשנה (בעמוד א) נאמר שניתן לקנות מטלטלין אגב קרקעות בכסף שטר או חזקה - וכל הסוגיה בעמוד ב ובתחילת הדף הבא מנסה לברר (ב-5 נסיונות הוכחה) האם במקרה זה המטלטלין צריכים להיות מונחים על אותו הקרקע או לא.
* לדעת חכמים "דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו" (=דבריו קיימים בדיבור ולא צריך קנין), אך רבי אליעזר חולק.