קידושין דף כה

דף כה עמוד א
* היתה לעבד אצבע יתירה בידו (העומדת בשורה אחת עם כל האצבעות) וחתכה האדון - העבד יוצא לחירות.
* אם הלשון של אדם נגעה בטומאה - האדם נטמא.
* כשאדם טובל במקוה - המים לא צריכים לגעת בלשון.
* הזאה על הלשון של הטמא - נחלקו התנאים אם מועילה לטהרו.

דף כה עמוד ב
* בהמה גסה - לדעת רבי מאיר ורבי אליעזר במשנה נקנית במסירה, לדעת חכמים בברייתא (וכך סובר רב) נקנית במשיכה, ולדעת רבי שמעון בברייתא נקנית בהגבהה.
* בהמה דקה - לדעת רבי מאיר ורבי אליעזר במשנה ולדעת רבי שמעון בברייתא נקנית בהגבהה, לדעת חכמים במשנה ובברייתא נקנית במשיכה.
* בגמרא מובאים 4 אפשרויות כיצד ניתן לקנות פיל לדעת רבי שמעון (שהרי בלתי אפשרי להגביה את הפיל).