קידושין דף כד

דף כד עמוד א
* ר' מאיר וחכמים נחלקו אם אשה פודה מעשר שני בלא חומש, והאמוראים נחלקו באיזה מקרה בדיוק מדובר (מעשר שני של בעלה וכסף שהקנה לה אחר על מנת לפדות או מעשר שני שירשה מאביה).
* עבד כנעני יוצא לחירות אם אדונו הפיל את שינו או סימא את עינו או אם השחית אחד משאר 24 ראשי אברים שאינם חוזרים ומתרפאים לאחר שנפלו.

דף כד עמוד ב
* כשרבו השחית את אחד מ24 ראשי אברים הנ"ל של עבדו - נחלקו התנאים אם יוצא לחירות אך צריך גט שחרור או לא צריך או שרק בשן ועין לא צריך אך בשאר אברים כן צריך.
* המבעית את חבירו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים.
* נחלקו התנאים אם עבד יוצא לחירות בראשי אברים רק כאשר רבו התכוון להשחית את האבר.