קידושין דף כא

דף כא עמוד א
* המוכר בית בבתי ערי חומה - אינו נגאל ע"י הקרובים על כרחו של הקונה, לדעת רב ששת.
* בשדה אחוזה ובתי החצרים שלא נתפרש בהם אלא שאחד מאחיו יגאלנו - הדין הוא שמי שקרוב יותר קודם יותר לגאול.
* עבד עברי הנמכר לישראל - לא נגאל ע"י הקרובים על כרחו של הקונה, לדעת רבי.

דף כא עמוד ב
* עבד עברי הנמכר לישראל - הגמרא נשארה בספק אם נגאל ע"י הקרובים על כרחו של הקונה או לא (לאחר 2 נסיונות להוכיח שכן), לדעת חכמים.
* לדעת רבי הרציעה מתבצעת באמצעות כלי מתכת, ולדעת ר' יוסי בר יהודה רציעה מותרת בכל דבר למעט סם.
* נחלקו התנאים היכן באוזן מתבצעת הרציעה (באליה של האוזן או בגובה של האוזן).
* למסקנה האדון של עבד עברי כהן יכול למסור לו שפחה כנענית.