קידושין דף יח

דף יח עמוד א
* אם האדון יעד (=קידש) את אמתו העבריה - הרי היא נידונת כאשת איש ואינה יוצאת ממנו בשנים וביובל אלא בגט.
* אדם שגנב ממון בשווי מסויים ואינו שוה במכירתו אלא חצי מכך - הרי הוא נמכר לעבד וחוזר ונמכר, אך אם גנב ממון בשווי מסויים ושוה במכירתו יותר מכך - אינו נמכר כלל לעבד, ולדעת רבי אליעזר ב2 המקרים אינו נמכר לעבד.
* אם יש לאבא של אמה עבריה כסף - כופין אותו לפדותה, משום פגם משפחה.

דף יח עמוד ב
* ר"א סובר שאדם לא מוכר את בתו לשפחות אחר שפחות, אך כן לשפחות אחר אישות, ור"ע סובר בדיוק הפוך, ור"ש סובר שלא מוכר את בתו לאישות אחר שפחות ולא לשפחות אחר שפחות.
* רבה מסתפק אם יעוד (שמיעד האדון את האמה לו לאשה) עושה נישואין או רק אירוסין (והמסקנה בתחילת הדף הבא שאירוסין עושה).