קידושין דף טז

דף טז עמוד א
* נחלקו האמוראים מי כותב את שטר קנין אמה העבריה - הקונה או המוכר (=אבא שלה).
* הגמרא מביאה את המקורות לדין המשנה שבדף יד ע"ב שעבד עברי קונה עצמו בשנים וביובל ובגרעון כסף, ומביאה ברייתא שנאמר בה שעבד עברי קונה את עצמו גם בשוה כסף ובשטר.
* לדעת ריש לקיש אמה העבריה משתחררת מרשות האדון שלה כאשר אבא שלה נפטר.

דף טז עמוד ב
* הגמרא דחתה את דברי ריש לקיש (תיובתא מברייתא).
* הזכאים ל"הענקה" (=מענק שחרור): היוצא בשנים וביובל ובמיתת אדון ואמה העבריה בסימנין, ולדעת ר' מאיר גם היוצא בגרעון כסף, אך עבד שברח לדעת כולם לא זכאי להענקה.