גיטין דף כג

דף כג עמוד א
* במשנה (בעמוד הקודם) נאמר ש"הכל כשרין לכתוב את הגט אפילו חרש שוטה וקטן":
- רב הונא מבאר שזה רק אם גדול עומד על גביו ואומר לו לכתוב "לשמה" (והמשנה כדעת רבי אלעזר, וצריך כתיבה לשמה),
- רב נחמן מבאר שאין צורך בתנאי זה (והמשנה כדעת רבי מאיר, וצריך חתימה לשמה, אך לא כתיבה לשמה).
- לדעת שמואל ועולא מדובר שהם לא כתבו את התורף אלא רק את הטופס (והמשנה כדעת רבי אלעזר, אך רק את התורף צריך לכתוב לשמה).
* הכל כשרים להביא את הגט מחו"ל, חוץ מחרש שוטה וקטן וסומא ועובד כוכבים.

דף כג עמוד ב
* נחלקו האמוראים אם עבד יכול להיות שליח הולכה/קבלה לגט.
* העבד מקבל גט לחברו מיד רבו של חברו אבל לא מיד רבו שלו.
* הנשים שאינן נאמנות להעיד לאשה שמת בעלה (חמותה ובת חמותה וצרתה ויבמתה ובת בעלה) - לדעת רב יוסף נאמנות להביא גיטה בארץ אך לא מחו"ל, ולדעת אביי להיפך.