גיטין דף יח

דף יח עמוד א
* אשה שמתגרשת מבעלה צריכה להמתין שלושה חודשים עד שתוכל שוב להינשא - נחלקו רב ושמואל (והברייתות) האם מונים זמן זה משעת נתינת הגט או משעת כתיבת הגט.
* נחלקו רב ושמואל (והברייתות) ממתי תהיה כתובה כשאר שטרי חוב והשביעית תשמט אותה - משעה שפרעו לה חלק מהכתובה וזקפה את יתרת החוב בהלוואה או שכבר לאחר פעולה אחת מבין השתים הללו.
* לדעת שמואל: כתובה יכולה להיכתב ביום ולהיחתם בלילה.
* שטרות הנכתבים ביום ונחתמים בלילה פסולים, אלא אם עסוקים באותו ענין.

דף יח עמוד ב
* רבי שמעון (במשנה בדף הקודם) מכשיר גט שנכתב ביום ונחתם בלילה, ונחלקו ריש לקיש ורבי יוחנן אם מכשיר רק אם נחתם לאלתר או שמכשיר גם גט שנחתם עשרה ימים לאחר כתיבתו.
* אמר לעשרה אנשים "כולכם כתבו גט לאשתי" - הדין הוא שכולם צריכים לחתום, ולדעת רבי יוחנן השמונה הנוספים שחותמים זה מדין תנאי ולדעת ריש לקיש זה מדין עדות.
* לדעת רבי יוחנן במקרה הנ"ל: אם השנים הראשונים שחתמו היו קרובים או פסולים, נחלקו הדעות אם הגט כשר.